Hiện nay, Công ty Đông Tây có trên 400 cán bộ công nhân viên trong đó số cán bộ có trình độ chuyên môn và đại học chiếm hơn 80%.

Công ty Đông Tây chúng tôi luôn trú trọng công tác huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên và coi đây là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của Công ty.

Đội ngũ chuyên gia nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, phối hợp chặt chẽ với các Viện nghiên cứu để nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm mới thuộc nhiều nhóm chuyên khoa khác nhau có chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Các cán bộ nhân viên Công ty Đông Tây luôn ý thức và cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mạng chăm sóc sức khỏe cộng đồng với tinh thần trách nhiệm cao.